The Session

Ek bilgi bölümü 5.5

Tercüme Yüzdesi

Bu bölümde:

 • Learn about the Meteor Session
 • Learn about the autorun function
 • Learn about Hot Code Reload
 • ////

  ////

  ////

  The Meteor Session

  ////

  ////

  ////

  Changing the Session

  ////

   Session.set('pageTitle', 'A different title');
  
  Browser console

  ////

  ////

  <header class="navbar">
   <div class="navbar-inner">
    <a class="brand" href="{{pathFor 'postsList'}}">{{pageTitle}}</a>
   </div>
  </header>
  
  client/views/application/layout.html
  Template.layout.helpers({
   pageTitle: function() { return Session.get('pageTitle'); }
  });
  
  client/views/application/layout.js

  ////

  ////

   Session.set('pageTitle', 'A brand new title');
  
  Browser console

  ////

  Identical Changes

  ////

  Introducing Autorun

  ////

  ////

  helloWorld = function() {
   alert(Session.get('message'));
  }
  

  ////

  ////

  ////

   Deps.autorun( function() { console.log('Value is: ' + Session.get('pageTitle')); } );
  Value is: A brand new title
  
  Browser console

  ////

   Session.set('pageTitle', 'Yet another value');
  Value is: Yet another value
  
  Browser console

  ////

  ////

  Deps.autorun(function() {
   alert(Session.get('message'));
  });
  

  ////

  Hot Code Reload

  ////

  ////

  ////

   Session.set('pageTitle', 'A brand new title');
   Session.get('pageTitle');
  'A brand new title'
  
  Browser console

  ////

   Session.get('pageTitle');
  'A brand new title'
  
  Browser console

  ////

  ////

  ////

   Session.get('pageTitle');
  null
  
  Browser console

  ////

  ////

  1. ////
  2. ////